Vol 10, No 1 (2014)

Articles
POLITIChESKOE POLOZhENIE KAYTAGA V XVI v
Murtazaev A.O.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2014;10(1):5-15
views200
PDF
(Rus)
NOVYE NAKhODKI ARABSKIKh EPITAFIY DERBENTA (XVI-XVIII vv.)
Zakariyaev -.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2014;10(1):16-24
views196
PDF
(Rus)
SISTEMA ORGANOV VLASTI I UPRAVLENIYa FEODAL'NYKh VLADENIY DAGESTANA V XVIII - PERVOY POLOVINE XIX v
Dadaev Y.U.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2014;10(1):25-39
views179
PDF
(Rus)
«AL-KAFIYA FI-N-NAKhV» IBN AL-KhADZhIBA S IERARKhIEY KOMMENTARIEV V DAGESTANE
Gadzhieva D.K.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2014;10(1):40-55
views133
PDF
(Rus)
IZ BIOGRAFIChESKIKh OChERKOV ALI KAYaEVA O DAGESTANSKIKh ALIMAKh (Uchenye v oblasti arabskoy filologii)
Orazaev G.M.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2014;10(1):56-67
views133
PDF
(Rus)
PIS'MO FATIMY, DOChERI ShEYKhA KhADZhI ARSLAN‘ ALI IZ NIZhNEGO KAZANIShchA
Orazaev G.M., Shikhaliev S.S.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2014;10(1):68-71
views167
PDF
(Rus)
IZUChENIE KUL'TURY NARODOV DAGESTANA V 20-e gg. XX v
Kaymarazova L.G.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2014;10(1):72-84
views239
PDF
(Rus)
OBOBShchESTVLENIE AGRARNOGO PROIZVODSTVA V DAGESTANE V 70-e gg. XX v
Iskenderov G.A.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2014;10(1):85-96
views128
PDF
(Rus)
EKONOMIChESKIE OTNOShENIYa NA SELE V YuZhNOM DAGESTANE (60-70-e gg. KhKh v.)
Gadzhieva Z.N.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2014;10(1):97-107
views141
PDF
(Rus)
RELIGIOZNAYa POLITIKA ROSSIYSKOGO GOSUDARSTVA V NAChALE KhKh v. I EE VLIYaNIE NA MUSUL'MANSKOE NASELENIE SEVERO-VOSTOChNOGO KAVKAZA
Khalidova O.B.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2014;10(1):108-115
views144
PDF
(Rus)
GEOPOLITIChESKAYa SITUATsIYa PO OBE STORONY KASPIYa
Mamaraev R.M.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2014;10(1):116-124
views111
PDF
(Rus)
DAGESTANO-AZERBAYDZhANSKIE KhUDOZhESTVENNYE SVYaZI V SREDNIE VEKA (po dannym dekorativno-prikladnogo iskusstva i arkhitektury)
Mammaev M.M.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2014;10(1):125-149
views136
PDF
(Rus)
ARKhEOLOGIChESKIE RAZVEDKI NA TERRITORII SULEYMAN-STAL'SKOGO RAYONA RESPUBLIKI DAGESTAN V 2013 g
Budaychiev A.L.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2014;10(1):150-154
views165
PDF
(Rus)
SIMVOLIKA I FUNKTsIYa KOMPONENTOV KALENDARNOY OBRYaDNOSTI NARODOV GORNOGO DAGESTANA
Ramazanova Z.B.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2014;10(1):155-165
views111
PDF
(Rus)
GOLOVNYE UKRAShENIYa NOGAYSKIKh ZhENShchIN XIX - NAChALA XX v
Kuzeeva Z.Z.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2014;10(1):166-187
views179
PDF
(Rus)
MIGRATsIONNYE PROTsESSY V DAGESTANE I IKh OTRAZhENIE NA MEZhETNIChESKIKh OTNOShENIYaKh
Abdulagatov Z.M., Shakhbanova M.M.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2014;10(1):188-201
views248
PDF
(Rus)
MEZhDUNARODNYY NAUChNYY SEMINAR «RANNEGOSUDARSTVENNYE OBRAZOVANIYa I «KNYaZhESKAYa» KUL'TURA NA SEVERNOM KAVKAZE V KONTsE ANTIChNOSTI - NAChALE SREDNEVEKOV'Ya» (Makhachkala, 13-17 noyabrya 2013 g.)
Gadzhiev M.S., Mastykova A.V.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2014;10(1):202-205
views118
PDF
(Rus)
ISTORIK I LIChNOST' (k -75-letiyu so dnya rozhdeniya prof. M.R. Gasanova)
Davudov O.M., Shikhsaidov A.R., Mammaev M.M.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2014;10(1):206-210
views200
PDF
(Rus)