Gizbulaev, M A, Институт ИАЭ ДНЦ РАН

Issue Section Title Abstract File
Vol 9, No 1 (2013) Articles KhASAN AL-KABIR IZ KUDALI – ‘ALIM XVIII VEKA NA KAVKAZE Abstract PDF
(Rus)
Vol 10, No 2 (2014) Articles UMAR-DZhAN IZ KUDALI - VERKhOVNYY KADIY V ShAMKhAL'STVE TARKOVSKOM Abstract PDF
(Rus)