Ibragimova, Z B, Институт ИАЭ ДНЦ РАН

Issue Section Title Abstract File
Vol 9, No 4 (2013) Articles VOSPOMINANIYa ALI USTA O ShEYKhE ShARAPUDDINE KIKUNINSKOM KAK ISTOChNIK PO ISTORII DAGESTANSKOGO MUKhADZhIRSTVA KONTsA XIX – NAChALA XX VV Abstract PDF
(Rus)
Vol 10, No 2 (2014) Articles K VOPROSU ATRIBUTsII I ATETEZY SUFIYSKOGO SOChINENIYa ZhANRA BIOGRAFIY «KhIKAYA VA MANAKIB AL-MAShAIKh AN-NAKShBANDIYINA» Abstract PDF
(Rus)