Ramazanova, Z B, Institute of History, Archaeology and Ethnography, Dagestan Scientific Center, RAS

Issue Section Title Abstract File
Vol 13, No 4 (2017) Articles PAMYaTI ANGARY GAMIDOVNY BULATOVOY Abstract PDF
(Rus)
Vol 13, No 2 (2017) Articles PITANIE SEL'SKOGO NASELENIYa NAGORNOGO DAGESTANA KAK VAZhNEYShIY MEKhANIZM ETNOEKOLOGIChESKOY ADAPTATsII Abstract PDF
(Rus)