Tsapieva, O K, Институт социально-экономических исследований ДНЦ РАН

Issue Section Title Abstract File
Vol 8, No 3 (2012) Articles TRANSFORMATsIYa EKONOMIChESKIKh OTNOShENIY V DAGESTANE V 90-kh GODAKh XX VEKA Abstract PDF
(Rus)
Vol 9, No 3 (2013) Articles ETNOPOLITIChESKAYa I ETNOSOTsIAL'NAYa SITUATsIYa V RESPUBLIKE DAGESTAN V 90-e GODY KhKh VEKA Abstract PDF
(Rus)