Copyright (c) 2019 Krivosheev M.V., Taymazov A.I., Yavorskaya L.V., Abdulaev A.M.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.