O svobodnykh uzdenyakh Dagestana. Rets. na kn.: Aliev B.G.Svobodnoe uzdenstvo feodal'nogo Dagestana (XVIII pervaya polovina XIX v.). Makhachkala: IPAE DNTs RAN, 2007. 440 s

Cover Page

AbstractNazim Abdurakhmanovich Magomedov

Daniyal Saydakhmedovich Kidirniyazov

Views

Abstract - 58

PDF (Russian) - 33

PlumX


Copyright (c) 2008 Magomedov N.A., Kidirniyazov D.S.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.