Vol 8, No 4 (2012)

Articles
EShchE RAZ OB UPRAVLENChESKIKh FUNKTsIYaKh DAGESTANSKOY NEZAVISIMOY OBShchINY I EE ADMINISTRATsII V SVYaZI S VOPROSOM O GRAZhDANSKOM OBShchESTVE
Aliev B.G.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2012;8(4):3-16
views82
PDF
(Rus)
VZAIMOOTNOShENIYa KAYTAGA S IRANOM I ROSSIEY V PERVOY POLOVINE XVII V
Murtazaev A.O.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2012;8(4):17-28
views76
PDF
(Rus)
RANNESREDNEVEKOVYY KhAYDAK (Iz istorii pervykh gosudarstvennykh obrazovaniy na territorii dargintsev)
Aliev B.G., Murtazaev A.O.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2012;8(4):29-41
views205
PDF
(Rus)
IZMENENIYa V SISTEME OBShchEGO OBRAZOVANIYa DAGESTANA V 80-e gg. XX v
Kaymarazov G.S.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2012;8(4):42-50
views87
PDF
(Rus)
K PROBLEME TRADITsIY I INNOVATsIY V DAGESTANSKOY SVAD'BE
Alimova B.M.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2012;8(4):51-62
views117
PDF
(Rus)
TRADITsIONNYE OBRYaDY PRIMIRENIYa KROVNIKOV U TYuRKOYaZYChNYKh NARODOV DAGESTANA (XIX – NAChALO KhKh v.)
Luguev S.A., Gimbatova M.B.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2012;8(4):63-70
views111
PDF
(Rus)
OBRYaDY I OBYChAI PROIZVODSTVENNOGO TsIKLA U NARODOV DAGESTANA (XIX–XX vv.)
Ramazanova Z.B.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2012;8(4):71-79
views134
PDF
(Rus)
DINAMIKA ETNIChESKOGO STATUSA ANDO-TsEZOV I ARChINTsEV (VTORAYa POLOVINA XIX – NAChALO XXI V.)
Ibragimov M.-.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2012;8(4):80-90
views101
PDF
(Rus)
ETNOYaZYKOVYE PROBLEMY I YaZYKOVOE POVEDENIE MALOChISLENNYKh DAGESTANSKIKh NARODOV (PO REZUL'TATAM SOTsIOLOGIChESKOGO ISSLEDOVANIYa)
Shakhbanova M.M.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2012;8(4):91-102
views86
PDF
(Rus)
VLIYaNIE SOTsIAL'NO-KLASSOVOGO, EKONOMIChESKOGO NERAVENSTVA NA SOTsIAL'NOE ZDOROV'E STUDENChESKOY MOLODEZhI
Gafiatulina N.K.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2012;8(4):103-108
views89
PDF
(Rus)
SELENIE KAPChUGAY: ARKhEOLOGIChESKIE RAZVEDKI I NEKOTORYE FOL'KLORNO-ISTORIChESKIE DANNYE
Gadzhiev M.S., Taymazov A.I., Bakushev M.A., Malashev V.Y.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2012;8(4):109-120
views93
PDF
(Rus)
Arkheograficheskaya rabota v 2012 g
Navruzov A.R., Shikhsaidov A.R.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2012;8(4):121-137
views150
PDF
(Rus)
MEZhDUNARODNAYa NAUChNAYa KONFERENTsIYa «DREVNEGORODSKAYa KUL'TURA AZERBAYDZhANA V KONTEKSTE MIROVOY URBANIZATsII»
Davudov O.M.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2012;8(4):138-140
views89
PDF
(Rus)
ARKhEOLOG, ISKUSSTVOVED, ISTORIK (K 75-letiyu M.M. Mammaeva)
Davudov O.M.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2012;8(4):141-145
views127
PDF
(Rus)
K 60-LETIYu DANIYaLA SAYDAKhMEDOVIChA KIDIRNIYaZOVA
Magomedov N.A., Inozemtseva E.I.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2012;8(4):146-148
views96
PDF
(Rus)
ON ZALOZhIL OSNOVY ETNOLOGII DAGESTANA* (K 120-letiyu so dnya rozhdeniya vidnogo etnografa-kavkazoveda E.M. Shillinga (1892–1953)
Mammaev M.M.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2012;8(4):149-163
views94
PDF
(Rus)
SVOY SREDI SVOIKh
Movchan G., Fedorov Y.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2012;8(4):164-166
views74
PDF
(Rus)
PAMYaTI SERGEYa ABDULKhALIKOVIChA LUGUEVA
Amirkhanov K.A., Davudov O.M., Ibragimov M.-.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2012;8(4):167-169
views74
PDF
(Rus)
PAMYaTI AMIRKhANA AMIRKhANOVIChA ISAEVA
Shikhsaidov A.R., Davudov O.M., Orazaev G.M.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2012;8(4):170-173
views81
PDF
(Rus)
SPISOK TRUDOV, OPUBLIKOVANNYKh V ZhURNALE V 2012 g
- -.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2012;8(4):174-177
views78
PDF
(Rus)
SPISOK SOKRAShchENIY
- -.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2012;8(4):178
views73
PDF
(Rus)
NAShI AVTORY
- -.
History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2012;8(4):179-184
views89
PDF
(Rus)